Zateplovanie        

Zateplovanie obvodového plášťa

Nepriesvitná časť obvodového plášťa má 55 – 45 % podiel na ploche stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty bytového domu. Obvodový plášť má minimálne 30 % podiel na tepelných stratách budovy.

Väčšina obvodových stien existujúcich bytových domov má tepelný odpor o hodnote približne 0,5 rovnako ako napr. múr z plnej tehly o hrúbke 450mm ( súčiniteľ prechodu tepla 1,5). Obvodové steny s dobrou tepelnoizolačnou schopnosťou majú tepelný odpor vyšší ako R = 2,0 (k nižšie ako 0,5).

Zvýšenie tepelnoizolačných vlastností obvodovej steny je možné dosiahnuť dodatočným zateplením.

Pre zateplenie obvodového plášťa je možné použiť systémy kontaktné s vrstvami na seba nadväzujúcimi a systémy odvetrané, ktoré majú medzi tepelnoizolačnou vrstvou a povrchovou úpravou odvetranú vzduchovú vrstvu.

Uplatnením zateplenia dochádza nielen k ovplyvneniu zníženia spotreby energie na vykurovanie, ale dochádza aj k úplnej obnove obvodového plášťa s možnosťou zlepšenia architektonického vzhľadu bytového domu.

Pre vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy je možné použiť rôzne materiály (penový polystyrén, viaceré druhy minerálnovláknitých dosiek). Účinné tepelnoizolačné materiály majú hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti nižšiu ako 0,045. Vo väčšine prípadov potom postačuje pri zateplení použiť hrúbku napr. samozhášavého penového polystyrénu 60 mm.

Odstránenie hygienických závad prejavujúcich sa povrchovou kondenzáciou a vznikom pliesní je možné realizáciou zateplenia obvodovej steny. Zateplením sa zvyšuje vnútorná povrchová teplota obvodovej steny, čím sa znižujú tepelné straty. Bez súčasného použitia regulácie vykurovania by však len narastala teplota vzduchu vo vykurovaných miestnostiach. Preto zníženie potreby energie na vykurovanie a tým aj zbytočný únik peňazí za jej spotrebu sa dosiahne zateplením stavebných konštrukcií a využitím regulácie v zásobovaní teplom.

Zateplenie strešného plášťa

Bytové domy realizované v panelových technológiách sú zväčša postavené s plochými strechami. Podiel plochy strechy na celkovej ploche konštrukcií budovy , ktorými sa uskutočňujú tepelné straty, je závislý na podlažnosti objektu. U nízkopodlažného domu môže mať strecha podiel Zateplenie strešného plášťapribližne 30%.

Tepelné straty uskutočňované strešnou konštrukciou sú 3 – 8% podielom z celkových tepelných strát domu. Tepelnoizolačné vlastnosti strešného plášťa sú väčšiny domov sú nízke. Spôsobené sú tým nielen veľké tepelné straty, ale aj vznik kondenzácie a tvorba plesní na vnútorných povrchoch. Plesne sa tvoria najskôr v kútoch vytvorených v styku strešného a obvodového plášťa v dôsledku nedostatočného tepelnotechnického riešenia daného detailu.

Pre zateplenie strešného plášťa je možné použiť rôzne systémy tvorby prídavných tepelnoizolačných vrstiev a hydroizolačného systému. Zvýšenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa je možné dosiahnúť zateplením jednoplášťovej alebo dvojplášťovej konštrukcie. Účinnosť zateplenia dvojplášťovej strechy sa dosiahne iba pri vytvorení podmienok uzatvorenej vzduchovej vrstvy.

Je možné riešiť aj nadstavby šikmými strechami pre vytvorenie ďaľšieho obytného priestoru.

Pre zvýšenie tepelnoizolačnej schopnosti strešného plášťa je možné použiť viaceré materiály ako: minerálovláknité dosky, penový polystyrén, polyuretan. Hrúbka vrstvy obyčajne postačuje 100mm.

Pre vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné použiť hydroizolačné pásy s vložkami z rovnakého materiálu. Ako vrchnú vrstvu je vhodné použiť hydroizolačné pásy s minerálnym posypom, alebo fóliou.

Prečo vonkajšia izolácia ?

 

objekt bez tepelnej izolaci Objekt bez tepelnej izolácie

Pri nezateplenom objekte dochádza k výrazným tepelním stratám.
Murivo premŕza a bod mrazu je približne v strede muriva.
objekt s vnutornou tepelnou Objekt s vnútornou izoláciou

Obmedzuje únik tepla, ale nezabraňuje premŕzaniu muriva.
Konštrukcia nemá akumuláciu, miestnosť sa rýchlo ochladí.
V oblasti medzi izolantom a murivom dochádza k zrážaniu pár čoho následkom je tvorba plesní.
objekt s vonkajsou tepelnou Objekt s vonkajšou izoláciou

Bod mrazu sa nachádza v izolante, preto nedochádza k premŕzaniu muriva.
Konštrukcia je prehriata a naakumulovaná. Teplené straty sa minimalizujú.


Zateplením sa zvyšuje tepelnoizolačná schopnosť strešného plášťa. Pre odstránenie problémov kondenzácie a plesní je potrebné súčasne vykonať aj zateplenie obvodového plášťa. Zvýšením tepelného odporu sa znižujú tepelné straty. Bez súčasného použitia regulácie vykurovania by však len narastala teplota vzduchu v miestnostiach. Preto zníženie potreby energie na vykurovanie a tým aj zbytočný únik fin. prostriedkov za jej spotrebu sa dosiahne zateplením stavebných konštrukcií a využitím regulácie v zásobovaní teplom.

Zdroj: MVaVP SR
EUROSTAV, s.r.o.