Orgány družstva

Predstavenstvo družstva

 • Ing. Alica Štrbová - predseda
 • Ján Putyra - podpredseda
 • Bc. Soňa Lukyová - člen
 • Lýdia Paulíková - člen
 • Ján Michalka - člen

Kontrolná komisia

 • Jozef Chujac - predseda
 • Ing. Miloš Janovský - podpredseda
 • Anna Nittmannová - člen

Vedenie družstva

 • Ing. Róbert Mihok - riaditeľ
 • Ing. Iveta Kotorová - vedúca ekonomického úseku
 • Jaroslav Ludík - vedúci technického úseku

 

Orgány družstva.
Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva. Orgány družstva rozhodujú kolektívne, na základe riadneho zvolania, za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny, prostou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy alebo zákon neurčujú inak. Každý člen orgánu má jeden hlas. Funkčné obdobie orgánov družstva sú 4 roky.
Člen predstavenstva, kontrolnej komisie, riaditeľ a vedúci pracovníci v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, prokurista, nesmú vykonávať podnikateľskú činnosť v rovnakom alebo obdobnom predmete činnosti ako družstvo. Nesmú byť ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s rovnakým alebo obdobným predmetom činnosti ako družstvo.
Nezlúčiteľné sú funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie,delegáta zhromaždenie delegátov a člena predstavenstva stavebného bytového družstva,delegáta zhromaždenie delegátov a člena kontrolnej komisie stavebného bytového družstva, prokuristu a člena kontrolnej komisie, prokuristu a člena predstavenstva stavebného bytového družstva, zamestnanci družstva nemôžu byť členmi kontrolnej komisie stavebného bytového družstva ani predstavenstva stavebného bytového družstva.

Zhromaždenie delegátov.
Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva. V celom rozsahu vykonáva pôsobnosť členskej schôdze.
Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí :

 

 • prijímať a meniť Stanovy stavebného bytového družstva, Volebný a Rokovací poriadok, schvaľovať zmeny týkajúce sa sídla a názvu družstva, organizačnej štruktúry orgánov družstva, rozsahu jeho činnosti
 • schvaľovať vnútrodružstevné predpisy predložené predstavenstvom alebo riaditeľom, ktoré sa týkajú orgánov družstva alebo členov družstva
 • schvaľovať vytvorenie a zrušenie miestnej samosprávy
 • voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov na návrh domovej samosprávy alebo ktoréhokoľvek člena, ktorý k návrhu pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov príslušnej domovej samosprávy, rozhodovať o pokračovaní výkonu ich funkcie, ktorý bol pozastavený
 • prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti družstva predkladané predstavenstvom stavebného bytového družstva, kontrolnou komisiou stavebného bytového družstva a riaditeľom stavebného bytového družstva
 • rozhodovať o základných otázkach rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia,ročnú účtovnú uzávierku,výročnú správu o hospodárení, rozhodovať o rozdelení zisku alebo úhrade straty a výške príspevkov na odmeny pre samosprávy, predstavenstvo stavebného bytového družstva a kontrolnej komisie stavebného bytového družstva. Schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a kontrolnej komisie
 • rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania väčšinou hlasov všetkých delegátov
 • rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí, zrušení družstva , alebo o zmene právnej formy družstva väčšinou hlasov všetkých delegátov
 • rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predstavenstva
 • určovať zásady pre stanovenie výšky nájomného a poplatkov za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, spôsob ich platenia a vyúčtovania v zmysle platných predpisov
 • určovať volebné obvody a počet delegátov na zasadnutie zhromaždenia delegátov, počet členov predstavenstva stavebného bytového družstva, kontrolnej komisie stavebného bytového družstva a ich náhradníkov na najbližšie volebné obdobie podľa zásady pomerného zastúpenia lokalít / pozri platný volebný poriadok zhromaždenia delegátov stavebného bytového družstva /
 • rozhodovať o veciach v pôsobnosti iných orgánov družstva,o ktorých si to zhromaždenie delegátov vyhradí

Predstavenstvo.
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých náležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

Kontrolná komisia.

 • Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán družstva, za svoju činnosť zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov.
 • Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov.

Do jej pôsobnosti patrí najmä:

 • vyjadrovať sa k ročnej účtovnej uzávierke a správe o hospodárení stavebného bytového družstva za príslušné obdobie
 • vyjadrovať sa k návrhu na rozdelenie zisku a úhrade straty a k návrhu na vytvorenie, alebo zrušenie miestnej samosprávy
 • vykonať neodkladné úkony uvedené v stanovách v prípade nefunkčnosti iných orgánov družstva
 • vyjadrovať sa k menovaniu a odvolaniu riaditeľa
 • vyjadrovať sa k udeleniu, zmene a odňatiu prokúry
 • vyjadrovať sa k návrhom na prijatie, zmenu a zrušenie vnútrodružstevných predpisov pred rozhodnutím o takýchto návrhoch