Náklady na obnovu bytu

Komplexnou obnovou bytu možno dosiahnuť také parametre bytu, ktoré sú lepšie ako boli pôvodné či už technické, užívateľské alebo architektonické.

Priemerné náklady na obnovu bytu
Projektová a inžinierská činnosť
1925.25 Eur
Obnova elektroinštalácie
1526.92 Eur
Podlahy, obklady, nátery, maľba
1526.92 Eur
Kúrenie, meranie, regulácia
1194.98 Eur
Zateplenie
3551.75 Eur
Výmena okien a vstupných dverí
3385.78 Eur
Výmena bytového jadra
2887.87 Eur
Ostatné práce
2323.57 Eur
SPOLU
19186.09 Eur


Na obnove bytového fondu má záujem aj štát tým, že občan v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania môže získať podporu:

- na dodatočné zateplenie bytového a s tým súvisiace stavebné úpravy, pri ktorých ide o uskutočnenie technických opatrení smerujúcich k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií v záujme zníženia výpočtom určenej spotreby na vykurovanie merného bytu,

- na stavebnú úpravu bytu, bytového domu

- na odstránenie statických chýb bytového domu, ktoré spôsobujú narušenie stability stavby, ak sú preukázané oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou. Do programu dodatočného zateplenia možno zaradiť žiadosť o podporu na dodatočné zateplenie v lokalite so sťaženými klimatickými podmienkami v II. teplotnej oblasti alebo v I. teplotnej oblasti s intenzívnymi vetrami.

Do programu obnovy možno zaradiť bytový dom postavený pred rokom 1970.

Podpora poskytovaná z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

- Úver na dodatočné zateplenie možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie 20 rokov s úrokovou sadzbou 4,4% obstarávacích nákladov stavby, najviac ale 49.79 Eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, teda do výšky 80% z celkových obstarávacích nákladov.
- Úver na uskutočnenie stavebnej úpravy bytového domu možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie dvadsať rokov s úrokovou sadzbou 4,4 % vo výške 80 % obstarávacích nákladov stavby, najviac ale 82.98 Eur na 1m2 podlahovej plochy bytu.
- Úver na odstránenie statických chýb bytového domu možno poskytnúť žiadateľovi na obdobie dvadsať rokov s úrokovou sadzbou do 4,4 % vo výške 80 % obstarávacích nákladov stavby.

Jednotlivé skutočnosti treba starostlivo zvážiť, prekalkulovať ich, využiť všetky možné výhody a pustiť sa do obnovy bytového domu.

Zdroj: MVaVP SR
EUROSTAV, s.r.o.