Dôvody prečo obnovovať bytový fond

Používaním bytu dochádza k rôznemu druhu opotrebovania jeho častí. Vplyvom technického rozvoja a rastu nárokov užívateľov dochádza aj k jeho morálnemu zastaraniu. Menia sa aj normatívne požiadavky na byt a jeho jednotlivé časti.
Počas užívania zariadení bytu a domu je potrebné vykonávať opravy a údržbu. Údržbou sa dá zabezpečiť predpokladaná životnosť zabudovaných materiálov, stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy. Vzniku porúch možno predchádzať údržbou.

Rôzne výrobky majú rôznu životnosť. Možno ich na ich účel využívať rôzne dlhý čas. Pokiaľ sa životnosť panelového domu počíta na 100 rokov, jeho jednotlivé časti majú životnosť kratšiu.
Životnosť niektorých materiálov, stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy:

 Hydroizolačná krytina
20 rokov
 Okná
40 rokov
 Rozvody vody
30 – 40 rokov
 Rozvody kúrenia
40 rokov
 Podlahy keramické a drevené
30 – 40 rokov
 Výťahy
25 – 40 rokov
 Elektroinštalácie
30 – 50 rokov


Počas životnosti bytového domu treba niektoré časti raz alebo viackrát obnoviť, alebo vymeniť.

Zateplením bytového domu, zlepšením tepelnoizolačnej schopnosti obvodového plášťa a strechy, výmenou okien ( alebo ich úpravou) sa znížia náklady na kúrenie o 30 – 50 %. Odstránia sa aj príčiny zatekania, vytvárania plesní, ale aj možný vznik korózie zabudovanej výstuže. Vykurovací systém musí byť vybavený reguláciou prívodu tepla do miestností bytu.

Opravou balkónov, lodžií a iných vystupujúcich  betónových konštrukcií, opravou zábradlí vrátane ich náterov sa odstráni prejavujúca sa korózia a zvýši bezpečnosť pri ich používaní.

Výmena rozvodov vody, výmena zariaďovacích predmetov znamená nielen získanie novej kvality, ale môže viesť aj k úsporám. Napríklad montovaním pákových batérií namiesto tradičných kohútikových sa dosiahne nielen ľahšia ovládateľnosť, ale zníži sa aj spotreba teplej a studenej vody. Je možné znížiť spotrebu vody aj zabudovaním úsporných splachovačov do WC.

Výmenou elektrických rozvodov hliníkových za medené je elektroinštalácia bezpečnejšia. Novú elektroinštaláciu je možné prispôsobiť zvýšeným požiadavkám  na zapojenie väčšieho počtu spotrebičov v domácnosti.
Vzhľadom na vzájomnú súvislosť jednotlivých úprav, zohľadňujúcich zlepšenie  podmienok bývania, možno odporúčať takýto postup obnovy:

1) Výmena bytového jadra, najmä vnútorných rozvodov studenej a teplej vody so zabezpečeným meraním spotreby, výmena kanalizácie a vetrania.
2) Zateplenie strešného plášťa s opravou zo strechy vystupujúcich konštrukcií ( napr. strojovne výťahov), resp. realizácia nadstavby s výstavbou nových bytov.
3) Výmena otvorových výplní. (okná, dvere, schodišťové presklenia).
4) Zateplenie obvodového plášťa nadväzujúce na výmenu otvorových výplní alebo ich úpravu  s tým, že sa súčasne zateplí aj ostenie otvorov.
5) Výmena vykurovacieho zariadenia so zabezpečením merania a regulácie.
6) Výmena elektroinštalácií ( prípadne súčasne s výmenou bytového jadra).
7) Výmena výťahov, prípadne ich obnova.
8) Úprava povrchov podláh vnútorných komunikácií.
9) Výmena a obnova stavebných konštrukcií a technického zariadenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
10) Individuálne úpravy v bytoch sa uskutočňujú samostatne s tým,  že úpravám stavebných konštrukcií alebo zmene dispozície musí predchádzať spracovanie statického výpočtu.

Komplexnou obnovou
- sa zabezpečí opäť bývanie bez problémov počas užívania bytov
- znížia sa náklady na užívanie bytu a zlepší sa pohoda bývania
- bytu je možné dosiahnúť také užívateľské, technické a estetické parametre, ktoré sú lepšie , ako mal nový byt.

Výsledkom obnovy a modernizácie je krajší bytový dom, dom s odstránenými  poruchami, vytvárajúci zdravé a bezpečné obytné prostredie

Zdroj: MVaVP SR
EUROSTAV, s.r.o.