Bytové jadrá

Bytové jadro je dôležitou časťou bytu, ktorá ovplyvňuje kultúru bývania. Nespokojnosť užívateľov s konštrukčnými nedostatkami, dispozičným a materiálovým riešením najmä ľahkých jadier vedie k potrebe obnovy. Bytové jadrá sú po 30 rokoch užívania zastarané. Rozvody vody a kanalizácia končia svoju životnosť. Odstránenie nedostatkov vyžaduje venovať sa tomuto problému komplexne v rámci obnovy celého bytového objektu. Je nesprávne a nevhodné, aby obnovu bytového jadra uskutočnil užívateľ laicky a živelne ako jednotlivec, len ako náhradu pôvodných ľahkých priečok za murované s novými obkladačkami.

V prvom rade je potrebné vymeniť zvislé rozvody po celej výške domu naraz. Nesprávnym riešením, bez statického posúdenia nového dodatočného zaťaženia stropných konštrukcií, neriešením požiarnej bezpečnosti a mnohými ďalšími možnými chybami môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti celého objektu.

Obnovu bytových jadier je potrebné riešiť komplexne, v rámci obnovy celého objektu. Predstavu užívateľa o dispozičnom a materiálovom riešení obnoveného bytového jadra je potrebné skĺbiť s možnosťami stavebnej sústavy, požiadavkami noriem a hygienických predpisov, čo sa zabezpečí spracovaním projektovej dokumentácie.

Správca /vlastník/ objektu po predložení príslušnej dokumentácie musí na stavebnom úrade požiadať o vydanie stavebného povolenia.

Požiadavky na bytové jadrá:

Kúpeľňa musí umožňovať používanie zariaďovacích predmetov na umývanie, kúpanie a sprchovanie. Pokiaľ nie je riešené umiestnenie práčky s uzavretým cyklom prania v inom priestore, je potrebné zabezpečiť jej inštaláciu.

Záchod nesmie byť priamo prístupný z obytných miestností, ani z priestoru na varenie, stolovanie alebo uskladnenie potravín. Najmenšie pôdorysné rozmery WC pri otváraní jeho dvier von sú 80 x 110 cm. V bytovom jadre musí byť zabezpečené vykurovanie alebo prikurovanie tak, aby teplota vzduchu v čase používania bola najmenej 24° C.

Steny bytového jadra musia dosahovať súčiniteľ vzduchovej nepriezvučnosti aspoň 42 dB, stropy súčiniteľ kročajovej nepriezvučnosti 47 dB. Vetranie musí byť zabezpečené osobitne pre WC a kúpeľňu. Minimálny výkon vetrania kúpelňe je 75 m3/h a záchodu 25 m3/h.

Miestnosti bytového jadra sú súčasťou požiarneho úseku bytu. Inštalačný priestor musí byť preto v úrovni každého stropu utesnený nehorľavými látkami. Priestupy vetracích prieduchov požiarnym stropom musia byť utesnené nehorľavými látkami.

Bytové jadro sa má aj v rámci obnovy riešiť tak, aby po vyčerpaní fyzickej životnosti jednotlivých prvkov bola možná ich ľahká výmena.
Priemerné náklady na obnovu bytového jadra:


Výmena steny inštalačného jadra a vetranie
199.16 Eur
Výmena rozvodov studenej a teplej vody a kanalizácie

514.51 Eur

Výmena batérií za pákové

199.16 Eur

Vybudovanie bytového jadra + zariaďovacie predmety
1991.64 Eur
Spolu
2904.47 Eur

 

Dodávateľskú firmu je najlepšie zabezpečiť výberovým konaním po predložení jej globálnej ponukovej ceny vrátane nákladov na ďalšiu potrebnú údržbu, údajov o referenciách realizovaných stavieb a po predložení záruk.

Zdroj: MVaVP SR
EUROSTAV, s.r.o.