Ako správne vetrať

Jedným z podstatných činiteľov pri vytváraní zdravej vnútornej klímy v bytoch je vetranie. Vytvoriť v bytoch optimálnu pohodu znamená brať zreteľ na všetky činitele, ktoré ju ovplyvňujú. Sú to najmä teplota vzduchu, teplota povrchov plôch vymedzujúcich miestnosť, hladina hluku a relatívna vlhkosť vzduchu, ako aj jeho čistota. Optimálna pohoda v miestnosti je pri teplote vzduchu 20° C , priemernej teplote povrchov stavebných konštrukcií 18° C, relatívnej vlhkosti vzduchu 50-60 % a rýchlosti prúdenia vzduchu max.0,1 m/s.

Dôsledkom nedostatočného vetrania je nárast koncentrácie škodlivín v priestoroch bytu s negatívnym vplyvom na zdravie človeka, jeho fyzickú a psychickú pohodu.

Škodliviny, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých miestnostiach bytov môže produkovať človek a tým súvisia s jeho činnosťou, alebo ich vylučujú stavebné konštrukcie, ako aj technické a ostatné zariadenia bytu, prípadne vnikajú zvonku.

Škodliviny produkované človekom sú: kysličník uhličitý z dýchania, vydávané teplo a vodné pary /dýchaním, potením/, ako aj telesné odéry /pachy, zápachy/.

Škodliviny súvisiace s činnosťou človeka, so stavebnými konštrukciami a technickým zariadením bytov: tepelná záťaž od vnútorných zdrojov tepla, tepelná záťaž z vonkajšieho prostredia, zaťaženie vlhkosťou vznikajúcou v kúpeľni a v kuchyni, kysličník uhličitý vznikajúci pri spaľovacom procese, kysličník uhoľnatý z nedokonalého horenia, prípadne úniku plynu, pachy a zápachy vznikajúce pri príprave jedál.

Škodliviny vylučované materiálmi a zariadením: formaldehyd vylučovaný z nábytku a niektorých stavebných materiálov, radón zo stavebných materiálov a z pôdy, azbestové vlákna najmä z azbestocementových výrobkov.

Škodliviny možno z miestností odviesť vetraním. Vetranie bytov môže byť prirodzené /najmä oknami/ a nútené /technickým zariadením/. Vetranie väčšiny bytov v bytových domoch je založené na prirodzenom vetraní oknami a na prirodzenom a nútenom podtlakovom šachtovom vetraní. Ak sa má odviesť znečistený vzduch, musí byť zabezpečený prívod čerstvého. Výmena okien za tesné, bez vetracích klapiek alebo iného riešenia, znižuje prívod čerstvého vzduchu do miestnosti. Dochádza k narastaniu vlhkosti a koncentrácie škodlivín v miestnostiach. Narastanie vlhkosti vzduchu v byte môže spôsobiť vznik kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií s postupným vznikom plesní.

Odvedenie škodlivín a vlhkosti sa dosiahne dostatočnou výmenou vzduchu v miestnosti. Je potrebné vymeniť v byte minimálne polovicu objemu vzduchu za hodinu. Výmena vzduchu sa má zabezpečiť vzhľadom na rozsah vznikajúcej vlhkosti a škodlivín v miestnosti /kuchyne, kúpelne, WC minimálne 10 l/s/.

Hoci pri vetraní uniká z miestnosti aj značné množstvo tepla, je vetranie zo zdravotného hľadiska nevyhnutné. Zlými návykmi pri vetraní sa straty tepla zvyšujú podstatne viac, ako je nevyhnutné. Kvalita vetrania nezávisí iba od dĺžky otvorených alebo pootvorených okien a dverí. Ak sa už vymenil vydýchaný vzduch za čerstvý, ďalšie vetranie je iba plytvaním energie na vykurovanie

Podmienky správneho vetrania :

Lepšie je vetrať krátko, ale častejšie. Najrýchlejšie sa miestnosť vyvetrá prievanom. Vtedy stačí na výmenu vzduchu len niekoľko minút. Absolútna vlhkosť/teplota
V prípade potreby dlhšieho vetrania je treba uzavrieť v miestnosti prívod tepla.

Pri nízkych teplotách je vonkajší vzduch "suchý". Vlhkosť vo vnútorných priestoroch bytu sa zníži aj krátkym vetraním.

Zdroj: MVaVP SR
EUROSTAV, s.r.o.