Pravidlá pri užívaní spoločných priestorov

/spoločné zariadenia domu/
Z dôvodu množiacich sa problémov s užívaním spoločných priestorov

/spoločných zariadení/ nájomníkmi a vlastníkmi bytov v domoch v správe SBD v Žiari nad Hronom vydávame toto nasledovné usmernenie.

Čo je spoločný priestor /spoločné zariadenie domu/:

Spoločnými zariadeniami domu sa na účely Zákona 182/1993 Z.z. v platnom znení rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.
Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne,

spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

 

Z vyššie uvedeného zákona vyplýva aj to, že každý spoločný priestor /spoločné zariadenie/ je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu, a to do výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

V prípade, že schôdza vlastníkov nerozhodne na svojej schôdzi o inom spôsobe užívania toho-ktorého spoločného priestoru ako napr. prenájom fyzickej alebo právnickej osobe za odplatu, ktorá je príjmom FO domu /príp. dotknutého vchodu/ má sa za to, že daný priestor užívajú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov priestorov spoločne a bez rozdielov v zmysle vyššie citovaného zákona.

V prípade, že niektorý vlastník užíva spoločný priestor v rozpore s týmito pravidlami /má v danom priestore uskladnené staré nepotrebné veci, svoje veci, má ako jediný kľúč a prístup/ t.j. bráni ostatným vlastníkom v jeho užívaní, neporušuje tým len požiarno bezpečnostné predpisy, Zákon 182/1993 Z.z., ale dopúšťa sa zároveň trestného činu podľa §218 Trestného zákona.

Žiadame preto všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov v našej správe, aby upustili od takéhoto konania a v čo najkratšom čase uvoľnili takto neoprávnene zabraté priestory. V opačnom prípade môžu byť tieto priestory uvolnené na písomnú žiadosť zástupcu vlastníkov /ostatných vlastníkov/ správcom na náklady daného vlastníka s prípadnou trestno-právnou dohrou.

Ďakujeme všetkým za pochopenie.

Ing. Robert Mihok v.r.
prokurista SBD v Žiari n/Hronom